ACTIEVOORWAARDEN DEELNEMENDE ORGANISATIES

Artikel 1. Definities en duur

 1. In deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden), wordt verstaan onder:
  1. Actie:  sparen van Zegels tijdens de Actieperiode door Klanten. Deze Zegels krijgt de Klant als hij (actie)producten bij een zelfbedieningsvestiging van Sligro koopt. Een Volle Spaarkaart  kan een klant bij een zelfbedieningsvestiging van Sligro inwisselen voor een Restaurantvoucher. De Restaurantvoucher kan door de klant bij een Deelnemende Organisatie ingeleverd worden en geeft de klant recht op €15,-- korting op de rekening (incl. BTW maar niet op eventuele reserveringskosten, belastingen e.d.) bij de Deelnemende Organisatie. De Restaurantvoucher geeft de Deelnemende Organisatie vervolgens recht op €15,-- korting (bestedingen die zien op btw, tabakswaren en emballage uitgezonderd) bij een zelfbedieningsvestiging van Sligro in Nederland.
  2. Actieperiode Sparen: de periode waarin Klanten Zegels kunnen sparen bij de zelfbedieningsvestigingen van Sligro. Deze periode start op 18 juli 2024 en loopt tot en met 9 september 2024.
  3. Actieperiode Inwisselen Restaurantvoucher: de periode waarbinnen een door Sligro aan de Klant uitgegeven Restaurantvoucher bij een Deelnemende Organisatie kan worden ingewisseld. Deze periode start op 18 juli 2024 en loopt tot en met 2 maart 2025.
  4. Actieperiode Inwisselen Deelnemende Organisaties: de periode waarbinnen Deelnemende Organisaties de Restaurantvouchers -ontvangen tijdens de Actieperiode Inwisselen Restaurantvouchers- kunnen inwisselen voor een korting van €15,-- (excl. btw) bij zelfbedieningsgroothandels van Sligro. Deze start op 18 juli 2024 en loopt tot en met 26 april 2025.
  5. Deelnemende Organisatie: een klant van Sligro, zijnde een organisatie, waarmee Sligro een samenwerking, door middel van acceptatie van deze Actievoorwaarden, is aangegaan ter zake deze Actie en waar een Klant de Restaurantvoucher kan inleveren. De Deelnemende Organisatie zal vermeld worden op sligro.nl/restaurantactie.
  6. Restaurantvoucher: een voucher waarop een echtheidskenmerk is aangebracht en die in een zelfbedieningsgroothandel van Sligro aan de Klant wordt verstrekt tegen inlevering van een Volle Spaarkaart. De Restaurantvoucher geeft, tegen inlevering bij een Deelnemende Organisatie, recht op €15,-- korting (incl. btw) op de rekening. Tegen inlevering van de Restaurantvoucher door de Deelnemende Organisatie bij de zelfbedieningsvestiging van Sligro ontvangt de Deelnemende Organisatie €15,-- korting (bestedingen die zien op btw, tabakswaren en emballage uitgezonderd) op de factuur.
  7. Klant(en): de ondernemer of instelling die in het bezit is van een Sligro-klantenkaart waarmee deze aankopen in de zelfbedieningsvestigingen van Sligro kan doen.
  8. Sligro: Sligro Food Group Nederland B.V., gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202, organisator van deze Actie.
  9. Volle Spaarkaart: een spaarkaart die hoort bij de Actie waarop het maximaal aantal Zegels, zijnde twaalf (12) Zegels, zijn geplakt.
  10. Zegels: de zegel(s) die een klant ontvangt bij besteding van iedere €25,-- exclusief btw en bij aankoop van een bepaald geselecteerd (actie)product in een Sligro zelfbedieningsgroothandel (bestedingen die zien op btw, tabakswaren en emballage zijn uitgezonderd).
 2. Door acceptatie van deze Actievoorwaarden door de Deelnemende Organisatie zijn deze van toepassing tot en met de volledige afwikkeling van alle afspraken zoals gemaakt in deze Actievoorwaarden, althans tot het moment dat de Actie volledig door Sligro is afgerond.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Tussen Sligro en Deelnemende Organisatie komt een overeenkomst tot stand voor de deelname aan de Actie, op het moment dat Deelnemende Organisatie het online aanmeldformulier aan Sligro heeft verstuurd, tenzij Sligro Deelnemende Organisatie informeert, dat zij de aanmelding niet accepteert.
 2. Deze Actievoorwaarden maken onderdeel uit van de in het vorige lid bedoelde overeenkomst (hierna: de Overeenkomst). Om het aanmeldformulier aan Sligro te kunnen versturen, dient Deelnemende Organisatie de toepasselijkheid en inhoud van deze actievoorwaarden te accepteren.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Deelnemende Organisatie wordt door Sligro niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Overeenkomst heeft alleen betrekking op de deelname aan de Actie door Deelnemende Organisatie en heeft derhalve geen betrekking op enige andere rechtsverhouding tussen Sligro of een andere entiteit die deel uitmaakt van de Sligro Food Group en Deelnemende Organisatie.

Artikel 3. Verplichtingen  Deelnemende Organisatie

 1. Deelnemende Organisatie accepteert binnen de Actieperiode de Restaurantvoucher onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Actievoorwaarden.
 2. Deelnemende Organisatie richt haar organisatie zo in, dat enkel originele Restaurantvouchers (kunnen) worden geaccepteerd. De Deelnemende Organisatie is er zelf voor verantwoordelijk, dat zij enkel originele Restaurantvouchers accepteert door van de Klant te verlangen dat deze de originele Restaurantvoucher bij de Deelnemende Organisatie inlevert.
 3. Deelnemende Organisatie houdt zich aan de voorwaarden zoals opgenomen op de Restaurantvoucher, welke voorwaarden als bijlage aan deze Actievoorwaarden zijn gehecht en waarmee Deelnemende Organisatie  – door acceptatie van deze Actievoorwaarden – akkoord gaat.
 4. Deelnemende Organisatie mag geen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden stellen aan de Actie, ook niet ten aanzien van de Actievoorwaarden.
 5. Deelnemende Organisatie staat er jegens Sligro voor in dat de houders van de Restaurantvouchers bij het verzilveren van hun Restaurantvoucher dezelfde kwaliteit geboden worden als de klanten van  Deelnemende Organisatie die geen gebruik maken van deze Restaurantvouchers.
 6. Een Deelnemende Organisatie kan verschillende locaties hebben, in welk geval deze Actievoorwaarden tevens van toepassing zijn op deze verschillende locaties. Ook indien één of meerdere van deze locaties zich buiten Nederland bevinden. 

Artikel 4. Verplichtingen Sligro

 1. Sligro biedt haar Klanten gedurende de Actieperiode Sparen de mogelijkheid om bij zelfbedieningsvestiging van Sligro Zegels te sparen (zulks onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Actievoorwaarden) en een Volle Spaarkaart in te wisselen voor een Restaurantvoucher, welke Restaurantvoucher recht geeft op een eenmalige korting van €15,-- op de rekening (uitgezonderd de kosten die worden gerekend bij reservering door een Deelnemende Organisatie of een derde partij, lokale belastingen e.d.) bij een Deelnemende Organisatie.
 2. Sligro biedt een Deelnemende Organisatie de mogelijkheid om - binnen de Actieperiode Inwisselen Restaurantvouchers - Restaurantvouchers bij een Sligro zelfbedieningsvestiging in te wisselen in ruil voor een eenmalige korting van €15,-- per ingeleverde Restaurantvoucher (bestedingen die zien op btw, tabakswaren en emballage uitgezonderd) op de factuur.

Artikel 5. Korting Sligro zelfbedieningsvestiging

 1. Een Restaurantvoucher is éénmalig en in zijn geheel door Deelnemende Organisatie in te wisselen bij een Sligro zelfbedieningsvestiging. Indien niet de volledige waarde van een Restaurantvoucher wordt besteed, vindt geen restitutie van enig bedrag plaats.
 2. Restaurantvouchers zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden overgedragen of verkocht.
 3. De korting is niet geldig in combinatie met enige andere actie en/of aanbieding.

Artikel 6. Promotie

 1. Sligro draagt zorg voor een website waarop Deelnemende Organisatie wordt genoemd en waarop Deelnemende Organisatie ruimte krijgt een afbeelding/logo te tonen en een korte introductie te geven. Deze afbeelding en korte introductie dienen door Deelnemende Organisatie tijdig te worden aangeleverd.
 2. Sligro kan zorgdragen voor enkele marketing en de communicatie initiatieven ter zake de Actie en de daarmee verband houdende kosten voor haar rekening nemen.
 3. Deelnemende Organisatie geeft Sligro toestemming voor het gebruik van de in lid 1 bedoelde informatie, haar logo en ander beeldmateriaal voor zover Sligro dit nodig heeft voor de promotie van de Actie.
 4. Alle intellectuele eigendomsrechten op en samenhangende met deze Actie en de daaraan verbonden marketing- en promotiematerialen berusten bij Sligro.
 5. Tenzij vooraf schriftelijke goedkeuring van Sligro is verkregen, waaronder ook wordt verstaan het krijgen van online toegang tot promotiemateriaal dat Sligro heeft gemaakt zodat Deelnemende Organisatie de Actie zelf kan promoten, is Deelnemende Organisatie niet toegestaan zelf promotie en marketing initiatieven ter zake de Actie op te zetten.

Artikel 7. Beëindiging

 1. Sligro behoudt zich het recht voor de Actie te annuleren of voortijdig te beëindigen.
 2. Sligro houdt zich het recht voor de samenwerking met Deelnemende Organisatie ter zake de Actie onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat Sligro gehouden is tot enige vergoeding van schade, indien:
  a. Deelnemende Organisatie tekort schiet in de nakoming van deze Actievoorwaarden; of
  b. het faillissement van Deelnemende Organisatie is aangevraagd of dreigt te worden aangevraagd; of
  c. Deelnemende Organisatie in surseance verkeert of failliet wordt verklaard; of
  d. Deelnemende Organisatie de goede naam van Sligro schaadt; of
  e. Deelnemende Organisatie niet langer klant is bij Sligro.
 3. Indien deze Overeenkomst eindigt voordat de Actie is geëindigd, dan zal Sligro de informatie over Deelnemende Organisatie verwijderen en kan Deelnemende Organisatie de Restaurantvouchers niet langer in ruil voor korting op aankopen bij Sligro inleveren. Deelnemende Organisatie garandeert, dat reeds gemaakte reserveringen worden gerespecteerd.

Artikel 8. Beperking aansprakelijkheid Sligro

 1. Sligro garandeert niet dat verzilvering van een door haar uitgegeven Restaurantvoucher bij Deelnemende Organisatie zal plaatsvinden.
 2. Sligro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Deelnemende Organisatie voor enige schade die Deelnemende Organisatie lijdt of mocht lijden door haar deelname aan de Actie.
 3. Deelnemende Organisatie vrijwaart Sligro tegen alle schade en iedere vordering van klanten van Sligro of andere derden in verband met, of voortvloeiend uit de Actie.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Het is Deelnemende Organisatie, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sligro, verboden om op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid betreffende de andere partij of omtrent deze Actievoorwaarden, behoudens voor zover daarin in deze Actievoorwaarden is voorzien en/of die mededeling vereist is voor de uitvoering van de werkzaamheden en verplichtingen zoals opgenomen in deze Actievoorwaarden.
 2. Het in artikel 9 lid 1 opgenomen verbod geldt niet indien en voor zover Deelnemende Organisatie op grond van de wet gehouden is bepaalde mededelingen te doen en evenmin ten aanzien van informatie die voor het publiek toegankelijk is, behoudens indien die publieke toegankelijkheid is ontstaan als gevolg van een overtreding van het in dit artikel opgenomen verbod.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien of verband houden met de Actie en/of de Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 11. COVID

In verband met (de huidige en) eventuele toekomstige overheidsmaatregelen als gevolg van het Covid 19 virus of daaraan verwante virussen behoudt Sligro zich het recht voor om de Actie te annuleren, voortijdig te beëindigen of uit te stellen, waardoor de in deze Actievoorwaarden genoemde data door Sligro gewijzigd kunnen worden. Hieruit kan nimmer een recht op schadevergoeding voor Deelnemende Organisatie voortvloeien. Door acceptatie van deze Actievoorwaarden stemt Deelnemende Organisatie hier reeds nu voor alsdan mee in.

BIJLAGE - ACTIEVOORWAARDEN SPAARACTIE VOOR DE KLANT

 1. Definities:
  1. Actie: Klanten ontvangen in de periode van 18 juli 2024 tot en met 9 september 2024 actiezegels bij de aankoop van (actie)producten bij een zelfbedieningsvestiging van Sligro. Een volle spaarkaart (met 12 zegels) kan vervolgens door de Klant in een Sligro zelfbedieningsvestiging worden ingewisseld voor een Restaurantvoucher. Iedere Restaurantvoucher kan door de Klant bij een Deelnemende Organisatie besteed worden en geeft, op basis van het bepaalde in deze actievoorwaarden, recht op €15,-- korting (incl. btw) op de rekening bij die Deelnemende Organisatie. 
  2. Deelnemende Organisatie: een horecabedrijf die deelneemt aan de Actie en waar de klant zijn Restaurantvoucher(s) in kan leveren. Alle deelnemende organisaties staan op de website www.sligro.nl/restaurantactie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; Sligro behoudt zich het recht voor om gedurende de actieperiode organisaties toe te voegen dan wel te verwijderen.
  3. Klant(en): de ondernemer of instelling die in het bezit is van een Sligro-klantenkaart waarmee deze aankopen in de zelfbedieningsvestigingen van Sligro kan doen.
  4. Sligro: Sligro Food Group Nederland B.V., gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202, de organisator van deze Actie.
 2. Klanten van Sligro ontvangen in de periode van 18 juli 2024 tot en met 9 september 2024 bij besteding van iedere €25,-- (excl. BTW) in een zelfbedieningsvestiging van Sligro één zegel. Extra Zegels kunnen door de Klant worden verkregen bij aankoop van (tijdelijke) geselecteerde actieproducten. Bestedingen via de Sligro bezorgservice en bestedingen die zien op tabak en emballage zijn uitgezonderd van de Actie.
 3. Van 18 juli 2024 tot en met 30 september 2024 kan in een Sligro zelfbedieningsvestiging – op vertoon van een Sligro klantenpas – een volle spaarkaart worden ingewisseld voor een Restaurantvoucher. Na 30 september 2024 kunnen de volle spaarkaarten nergens meer voor gebruikt worden. Een volle spaarkaart bestaat uit 12 zegels.
 4. Een volle spaarkaart is niet inwisselbaar voor iets anders dan een Restaurantvoucher en vertegenwoordigt verder ook geen enkele waarde.
 5. Sligro kan een volle spaarkaart weigeren indien die haar onrechtmatig of frauduleus voorkomt, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.
 6. Van 18 juli 2024 tot en met 2 maart 2025 kunnen één of meerdere Restaurantvouchers worden ingewisseld bij Deelnemende Organisaties in ruil voor een korting van €15,-- (incl. BTW) per Restaurantvoucher op de rekening. Hier is geen minimaal of maximaal bestedingsbedrag of aantal vouchers aan verbonden.
 7. Eventuele reserveringskosten, kosten van derden, lokale belastingen, zoals toeristenbelasting e.d. kunnen niet met de Restaurantvoucher worden voldaan. 
 8. Een Restaurantvoucher is niet inwisselbaar voor iets anders dan een korting van €15,-- op de rekening van de Deelnemende Organisatie. Na 2 maart 2025 kunnen de Restaurantvouchers nergens meer voor gebruikt worden en vertegenwoordigen ze geen enkele waarde meer.
 9. De Restaurantvoucher dient in één keer geheel besteed te worden. Indien niet de volledige waarde van de Restaurantvoucher wordt besteed, vindt geen restitutie van enig bedrag plaats.
 10. Iedere Deelnemende Organisatie kan – in afwijking op deze actievoorwaarden – aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing verklaren. Deze eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden dienen door de Deelnemende Organisatie vermeld te worden op de website www.sligro.nl/restaurantactie. Het is een Deelnemende Organisatie niet toegestaan aanvullende of afwijkende voorwaarden te stellen, die niet vermeld staan op de website www.sligro.nl/restaurantactie.
 11. Deze Actie is niet geldig in combinatie met enige andere actie en/of aanbieding, tenzij de Deelnemende Organisatie anders bepaalt.
 12. De Deelnemende Organisatie is gerechtigd om een Restaurantvoucher te weigeren, indien die hem onrechtmatig of frauduleus voorkomt, zonder dat er voor de Klant enig recht op schadevergoeding bestaat.
 13. De Klant dient zelf bij de Deelnemende Organisatie na te gaan op welk moment hij moet melden van de Restaurantvoucher(s) bij de Deelnemende Organisatie gebruik te willen maken. Dit dient in ieder geval op het moment van betalen van de rekening zijn. Het is aan de Deelnemende Organisatie om te bepalen wanneer de Restaurantvoucher(s) daadwerkelijk ingeleverd dient te worden. Indien de klant zijn Restaurantvoucher niet bij de Deelnemende Organisatie inlevert, dan is de Deelnemende Organisatie gerechtigd om de korting van €15,-- per Restaurantvoucher niet aan de klant te verstrekken.
 14. Sligro, de Deelnemende Organisatie en eventueel de door (één van) hen ingeschakelde hulppersonen of derde(n), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de Actie.
 15. Sligro behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen of uit te stellen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 16. Met vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende de Actie en deze actievoorwaarden kan contact opgenomen worden met Sligro door een e-mail te sturen naar het e-mailadres marketing@sligro.nl
 17. Door deelname aan de Actie verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden, die tevens staan vermeld op de website www.sligro.nl/restaurantactie.
 18. Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze voorwaarden en/of Actie worden voorgelegd aan de rechter te ’s-Hertogenbosch.

Wij maken gebruik van cookies

Om jouw bezoek aan deze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken en het gebruik van deze website te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Ook plaatsen we cookies zodat we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen en kun je dankzij cookies informatie van onze website delen via social media. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.

Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.

Akkoord Cookie instellingen